Nagradna igra

Zadeni HD IP nadzorno kamero Foscam

Všečkaj (lahko tudi deliš  cool  ) in se poteguj za HD IP nadzorno kamero. Med vsemi, ki boste všečkali (ali delili) našo FACEBOOK  stran, bomo 05.12.2016 v dopoldanskih urah izžrebali srečnega dobitnika ali dobitnico.

 • 1x HD IP nadzorna kamera Foscam

 

Več o pravilih nagradne igre : 


Pravila nagradne igre »Zadeni HD IP nadzorno kamero Foscam« (v nadaljevanju: pravila)

1. Uvodne določbe

Organizator nagradne igre »Zadeni HD IP nadzorno kamero «; (v nadaljevanju: nagradna igra) je Ivan Hajnže s.p., Ronkova ulica 4, 2380 Slovenj Gradec (v nadaljevanju: organizator). 

2. Potek nagradne igre

Nagradna igra se začne 24.11. 2016. Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od 09. 03. 2017 do vključno 09.03. 2017. Nagradna igra se z žrebanjem nagrajencev zaključi 20.03. 2017 v dopoldanskih urah.

3. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija ter izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja in promocija blagovne znamke organizatorja.

4. Načini sodelovanja v nagradni igri

Posamezniki lahko v nagradni igri sodelujejo tako, da všečkajo našo Facebook stran

5. Definicija pojmov

V teh pravilih se uporabljajo sledeči pojmi:

Sodelujoči: oseba, ki preko spletne strani nagradne igre ali ostalih načinov, sodeluje v nagradni igri.

Priporočevalec: sodelujoči, ki je nagradno igro priporočil drugi osebi, z uporabo sredstev za priporočanje, dovoljenih v okviru te nagradne igre. V teh pravilih se beseda priporočevalec uporablja v neposredni zvezi z dejanjem priporočanja nagradne igre, ali kadar želimo razlikovati med osebo, ki je nagradno igro priporočila, in osebo, ki ji je nagradna igra bila priporočena.

Priporočeni prejemnik: oseba, ki ji je bila nagradna igra priporočena s strani priporočevalca. Priporočeni prejemnik še ni sodelujoči, temveč je le prejemnik priporočila, na katerega pa se še ni odzval s sodelovanjem v nagradni igri.

6. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre in zaposleni pri organizatorju nagradne igre in njihovi družinski člani, ne smejo sodelovati v nagradni igri.

V nagradni igri sodeluje vsaka oseba, ki na Facebook strani všečka objavo Nagradna igra.

8. Žrebanje nagrajencev

Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu organizatorja.

Žrebanje nagrajencev bo za žreb iz celotne množice sodelujočih naključno izvedel računalniški sistem.

9. Seznam nagrad

Nagrajencu bo podeljena naslednja nagrada:

 • HD IP nadzorna kamera Foscam HT9852P

10. Objava nagrajenca

Nagrajenec izrecno dovoljuje objavo svojega imena in priimka na spletni strani nagradne igre, v e-poštnih sporočilih nagradne igre ter na Facebook strani, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine.

Nagrajenec bo objavljen na spletni strani nagradne igre, najkasneje naslednji dan, po zaključku žrebanja nagrajencev.

11. Splošno o nagradah in nagrajencih

Komisija bo nagrajenca preverila, če je sodeloval v skladu s temi pravili. V primeru, da je nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nje.

Nagrade ni mogoče zamenjati za katerokoli drugo nagrado, drugo blago, drugo storitev ali denar.

Prenos nagrade na tretjo osebo je možen ob dokazilu.

Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na zahtevan način izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se nagrada ne podeli.

Nagrajencu bo nagrada izročena s strani organizatorja. O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bo nagrajenec obveščen s strani organizatorja preko e-pošte in Facebook strani najkasneje v roku 7 dni po zaključku nagradne igre. Če se nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki ali preko e-pošte ali po telefonu) v roku 14 dni od prejema obvestila (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu), ali pa nagrade ne bo prevzel, kot je bilo v obvestilu navedeno oziroma se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se nagrada ne podeli..

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo za dohodnino za nagrado plača organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko) in sicer najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu). Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42,00 EUR z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator  sta v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prosta vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.

12. Druge določbe

Organizator ne odgovarjata za nepopolno sodelovanje v nagradni igri ali za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki.

Organizator in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpove nagradno igro. O tem mora organizator preko spletne strani nagradne igre in preko e-pošte obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizator sodelujočim ne odgovarjata za nastalo škodo.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal na spletni strani nagradne igre. Za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na info@foscam.si

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil, je dokončna in velja za vse sodelujoče.

13. Kje se nahajajo ta pravila

Ta pravila so na vpogled dostopna v pisni obliki na naslovu organizatorja in na spletni strani nagradne igre.

14. Uporaba in varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009). Sodelujoči v nagradni igri z označitvijo polja v elektronski obliki izrecno soglašajo, da organizator kot upravljalec zbirke osebnih podatkov, zbira in obdeluje osebne podatke, in sicer naslednje kategorije osebnih podatkov:

 • Podatke, ki se nanašajo na sodelujočega: Ime, priimek, leto rojstva, najbližji kraj, e-poštni naslov, spol, merilno mesto, davčno številko (le od nagrajencev).

Sodelujoči v nagradni igri izrecno soglašajo, da lahko organizator kot upravljalec osebnih podatkov, podatke, ki jih je od njih pridobil, samostojno in po lastni presoji obdeluje izključno za naslednje namene:

 • izvedba nagradne igre v vseh vidikih;
 • obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev;
 • objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre in na facebook strani Potovalnik.si;
 • objava nagrajencev v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja vsem sodelujočim;
 • statistične in tržne analize ter segmentacija sodelujočih;
 • izvajanje neposrednih trženjskih akcij;
 • pošiljanje e-novic po e-pošti, predvidoma 1-krat tedensko;
 • pošiljanje e-poštnih sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih.

Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Pridobljeni osebni podatki se hranijo do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočih.

Preklic hrambe osebnih podatkov pri organizatorju lahko sodelujoči sporoči s pisnim obvestilom na naslov organizatorja (oziroma na e-poštni naslov info@foscam.si)

Posledica preklica hrambe osebnih podatkov bo uničenje osebnih podatkov sodelujočega.

Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranijo 5 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.

Po preteku roka hrambe lahko upravljavec osebne podatke po lastni presoji izbriše ali anonimizira..

Upravljavec osebnih podatkov mora sodelujočemu na njegovo zahtevo:

 • potrditi, ali se osebni podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne;
 • omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, na njihovo posredovanje, prepisovanje ali kopiranje;
 • posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
 • dati informacijo o metodah obdelave osebnih podatkov;
 • izbrisati osebne podatke iz baze podatkov.

Na spletni strani nagradne igre se uporablja t.i. piškotke (ang.: cookies), vendar izključno kot varnostni element za preprečevanje zlorab sistema nagradne igre, ki ne omogoča identifikacije posameznika.

15. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo organizatorju na e-poštni naslov info@foscam.si. Po prejemu tega sporočila, ga organizator izključi.

16. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

Datum objave teh pravil: 09. 03. 2017

SIPRO Računalništvo in
telekomunikacije, svetovanje

Ivan Hajnže s.p.
Ronkova 4, 2380 Slovenj Gradec

E-naslov: info@sipro.org
E-naslov: info@foscam.si
Tel. :  +386 (0)2 88 45 016
Tel. :  +386 (0)40 743 333